ถอยก่อน “เต่าบิน” แจ้งยกเลิกขายเมนูเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ “กัญชา”

“เต่าบิน” แจ้งยกเลิกขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาแล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม
วันนี้ (17 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก “เต่าบิน” ซึ่งเป็นตู้คาเฟ่อัตโนมัติที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โพสต์ข้อความและภาพเพื่อประกาศยกเลิกขายเมนูเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยมีรายละเอียดของโพสต์ดังนี้

เต่าบิน ขออนุญาต “ปิดจำหน่าย เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อสนับสนุน และสอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา)”

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบสารสกัดกัญชาของเต่าบิน มีปริมาณเพียง 0.001% น้อยกว่า (0.2%) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการส่งตัวอย่างน้ำเชื่อมกัญชาไปตรวจที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (16 มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ซึ่งลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเนื้อหาแบะสาระสำคัญ ดังนี้

โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 45 (3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม
2. อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการกระทำ ดังต่อไปนี้
(1) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ(2) การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร(3) การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
3. อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน
4. อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ 3 สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลาสามสิบวัน

5. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *